El Sant Bult de la Xerea

IMG_8822

El Rogle Constanti Llombart | J.P.B.

Conta la tradicio que en 1238, el mateix any de la conquista jaumina de la ciutat de Valencia, un obrer de vila, Manel Navarro, que colaborava en l’extincio d’un incendi en les cavallerices de l’eixercit del rei, proximes al convent de Sant Domenec, a l’alçar la llosa que tapava un pou trobà en el fondo l’image d’un Crist.

Aço succeia en un raval extramurs de la muralla arap, prop de la porta que se dia Bab al-Ŝaria, en el que hui es barri de la XereaManel Navarro donà l’image ad este barri, habitat principalment per llauradors i artesans, quedant els veïns obligats a realisar-li festa i cult religios anualment, sent, per tant, propietat del poble i no de l’Iglesia, i constituint una de les festes mes antigues de la ciutat.

IMG_8822L’image es una talla policromada en fusta, de 70 cm d’alt, d’una representacio de Crist poc freqüent, donat que apareix crucificat, pero en majestat, vencedor de la mort, en el cap ert i els ulls oberts; i no es l’unica peculiaritat, puix mentres que en el peu esquerre porta una sandalia, el dret està descalç, i baix d’ell hi ha un caliç per a arreplegar la sanc, referencia a la Eucaristia i la transubstanciacio. Una atra rarea es que sobre el cap porta una tiara en tres corones. Ademes, el Crist crucificat vist una tunica talar, sobre la qual s’afegi, en el sigle XVIII, seguint la moda del moment, un trage de tela, de vellut roig.

L’image ha recuperat el seu aspecte original gracies a un recent treball de restauracio.

El nom de Sant Bult en el que se coneix prové del terme llati Sanctus Vultus, que significa Santa Faç o Sant Rostre. De fet, compartix les seues peculiaritatsiconografiques en el Volto Santo de Luca, una image de Crist venerada en la catedral de Sant Marti d’esta ciutat italiana, obra que els experts daten entorn al sigle XI.

L’iconografia del Crist vestit es estranya en Occident, pero habitual en Orient, d’a on se supon originaria l’image de Luca. A partir del sigle XIV la veneracio per este crucificat s’estengue per tota Europa, i en Valencia tingue el seu reflex en l’image de la Xerea, que arribaria a ser una de les mes venerades de la ciutat.

Era l’image patrona dels sacristans de la Seu, a on tenía una capella. I unes atres iglesies posseien tambe alta1307180555rs dedicats a Sant Bult.

En una epoca en la que Valencia era coneguda per l’esplendor de les seues festes de carrer, la de Sant Bult destacava de les demes, nomes superada per la del Corpus.

Durant una epoca l’image estigue en l’iglesia de Sant Joan de l’Hospital, a on en el sigle XVI se li impongue la Creu de Malta; no obstant, els veïns mai cediren la propietat de l’image.

L’Associacio de Sant Bult, que ha segut la responsable de la seua custodia i de l’organisacio de les festes, en 1951 fundà la Llar Escola Sant Bult en el carrer En Blanch, un centre sociocultural i educatiu que organisà grups de teatre, deportius, de rondalles, cor, etc., pero sobretot fundà la Escola Sant Bult, una escola de barri que compli una important labor en els anys dificils de la posguerra.

En el temps l’Associacio de Sant Bult passà a denominar-se Junta de Clavaris de Sant Bult, que ha continuat la doble labor de mantindre la festa religiosa i les activitats civiques al servici del barri de la Xerea.

Mes informacio en www.santbult.es

Autors

*

Top