Una convocatòria curiosa

mayans40-41-3
Antoni Ruiz Negre

Antoni Ruiz Negre

En octubre de 1769, l’Alcalde i Regidors de la Vila de Oliva, convoquen un Concurs Públic per a cobrir una plaça de Mestre de Gramàtica Llatina, la qual es troba vacant en el poble. El Tribunal examinador, en “Facultat del Real i Suprem Consell de Castella”, serà presidit per Don Gregori Mayans i Ciscar.

Entre les condicions necessàries per a conseguir el magisteri es resenyen les següents:

“Haver estudiat Prosòdia, Versificatoria, Retòrica, i Filosofia. Saber interpretar en la suficiència que és menester, els passages que es sortejaran entre els autors principals de la Llengua Llatina, com ho són, en la prosa: Cicerón, César, Salustio, Nepote, i Tito Livio; i en vers: Lucrecio, Càtulo, Virgilio, Horacio, i Ovidio; i traduir de sobte de l’espanyol al llatí lo que es sortejarà  en els escrits més purs de la llengua castellana, quals són Diego de Mendoza, Santa Teresa de Jesús, i els mestres Frai Luis de León, i Frai Luis de Granada”.

La dotació econòmica a percebre pel guanyador de la plaça consistirà en cent vint lliures anuals en moneda valenciana, i ad este estipendi; “s’afegiran algunes utilitats de part dels discípuls, que pogueren i vullgueren contribuir ad elles”.

Entre atres exigències de la convocatòria es diu que: “l’opositor no deurà estar enllegit d’aquells defectes corporals que solen ocasionar, que els hòmens semblen a primera vista, o ridículs, o desagradables”.

Curiosa convocatòria ¿veritat? No he conseguit informació referent a la persona concorrent al concurs que acabà guanyant la plaça, pero segur que de complir  lo demanat, en Oliva hi hagué un mestre, difícil de superar en nostres dies. ¿A que sí?

*

Top