La llengua de valencians, araps, cristians… i berbers

unnamed (1)

@jaume_hurtado.

En el segle VII, l’impuls dels seguidors araps de Mahoma (Mohammed) entraren en Egipte, Tunes, Algeria, entre atres….i un poc despruix en la peninsula Iberia. Tambe per supost en Valencia.

Segons, la teoria patrocinada per Pujol i desenrollada per Joan Fuster, en Valencia se parlava llati vulgar fins ad eixe moment, pero en l’entrada dels araps la poblacio deixà la seua religio cristiana, el seu idioma romanç, i la comunicacio oral i escrita se feu en arap.

Segles despuix, segons sempre eixa mateixa teoria, els nobles aragonesos i catalans que vingueren junt a Jaume I portaren uns el castellà a l’interior, i els atres el catala a la costa.

Aixina ho deya per escrit Joan Fuster, sense proves, sense documentacio… i aixina ho conten les Universitats, instituts i escoles…. I se queden tan satisfets. Esta es una teoria rupturista, no documentada, pero facil de comparar per analogia a la conquista per part de Castella d’America. Aixina, diuen, igual que els castellans portaren l’espanyol als americans, els catalans portaren el “catala” als valencians.

No tan rapit

Esta teoria, ademes de que no està documentada, te molts forats i erros de concepte.

La gent no depren una llengua tan rapidament, d’un dia a l’atre…. sino “Home English” no sería un negoci i les academies d’angles no guanyarien diners. Si pensem lo dificil que li resulta a la gent deprendre un idioma diferent en el segle XXI, en les tecnologies visuals, llibres, diccionaris, escoles que tenim a disposicio…no vullc ni imaginar-me com seria l’ensenyança de l’arap en el segle VII, quan la majoria de la poblacio era analfabeta i no sabien ni llegir ni escriure.

Ademes, en l’epoca de la Reconquista, la paraula Catalunya no existia, i per tant tampoc existien els catalans. Com no existia la Coca-Cola.

Gracies als treballs d’investigacio del catedratic Antonio Ubieto i Ampar Cabanes, entre atres, les teories catalanistes de la repoblacio catalana se demostren incorrectes. Ubieto estudià els Llibres del Repartiment i de l’Avehinament, i revisa el numero de nobles d’Arago, de nobles dels contats que ara se diuen catalans, i atres nacions europees. Vingueren mes navarros o genovesos que catalans, per eixemple, encara que -com dic- la paraula catala no existia en l’epoca. En canvi, la paraula Valencia existix des de fa mes de 2000 anys…

Per una atra banda, en la Valencia musulmana existien cristians: Els mossaraps. Existien, i anaven a Missa a San Vicent de la Roqueta. I parlaven romanç valencià. Tot està documentat.

I el Cit Campeador, ¿Qué?

Ans de que Jaume I reconquistara Valencia en el s.XIII, El Sit Campeador ya ho va fer en el segle XI. Per tant… ¿A cada conquista musulmana o cristiana, tota la poblacio canviava automaticament d’idioma…? ¿en un click?

¿I com aparegue el romanç en Catalunya o en Arago?

D’acort, i ara la pregunta… ¿Si els musulmans arribaren fins a Poitiers (França)…. ¿Cóm va sorgir el catala en els contats catalans i l’aragones en Arago? ¿Per generacio espontanea? Vore cóm va demostrar Redi en el segle XVI que la generacio espontanea era una aberracio cientifica…

¿I en el Magreb parlen arap?

En estos moments, en Algeria, per eixemple, els kabyls (berbers), NO PARLEN ARAP. Repetix, 1400 anys despuix de l’entrada de l’Islam en el Magreb, i els Kabyls d’Algeria NO PARLEN ARAP. Mes de 7 millions de persones a soles en Argelia, en alfabet i lliteratura propia. Com a mostra, esta foto d’un rotulacio en un poble d’Argelia: Tizi Ouzu.

Tizi_Ouzou_Tasdawit

Tant es aixina, que en els anys 70 i 80 en l’epoca en la que es crea l’OPEP (Algeria es un gran productor de Gas i Petroleu), baix el pretext d’una major germanor entre els pobles araps (i pujar el preu dels combustibles fossils als occidentals, clar…) es mamprengue una “arabisacio” brutal en escoles i universitats. Exaltant tot lo arap, i menyspreant la raça berber. En les escoles intentaren que els chiquets deprengueren l’arap classic, i deixaren el dialecte arap argeli.

Vingueren professors egipcis, araps, i coparen les places de professors en les escoles i se ficaren a ensenyar les tradicions araps del desert, la llengua estandar i culta dels habitants de l’Arabia Saudita. Tot lo argeli era incult mentres que tot lo que vinguera d’Egipte i Arabia era cult i pur… ¿A qué m’enrecorda esta historia d’arabisacio en escoles i universitats?

¿Pero de llengua es menja? Primer, la dominacio cultural. L’economica i la politica despuix

(I en la crisis economica que tenim… ¿A qui interessa la llengua?)

A mi, per eixemple. ¿Per que? Perque sense identitat, sense cultura, sense anima, sense poble, sense patria… ¿Com vas a defendre lo teu? ¿Com organises ta casa, si ta casa no es teua? En el pretext de l’unitat de les llengües catalana i valenciana, en “raons morals” de dominacio cultural de Valencia, la burguesa catalana s’ha plantat en els ultims 30 anys en Madrit… i en Brusseles demanant lo d’ells, i lo nostre (per ad ells).

La banca valenciana, ha caigut en mans de Banco de Sabadell, LaCaixa i Caja Madrid… Un poble que no existix perque no te anima… ¿per a que va a voler administrar les seues finances des de casa?

La ret de comunicacio terrestre, carretera i ferrocarril es o be radial (cap a Madrit) o be “mediterranea” passant per Barcelona, SI o SI. Les comunicacions en Arago i el Cantabric, o l’Atlantic Europeu, estan paralisades, en stand-by o bloquejades, directament.

Mijos de comunicacio, totalment en mans “extrangeres” i directament liquidats. O les dos, perque Canal 9 en son dia, era una cadena al servici dels de fora, i despuix fon liquidada…

Les decisions politiques que afecten a Valencia les prenen partits catalans (CiU-Ciutadans-ERC…) o be partits en mentalitat i seu en Madrit (PP-PSOE-UPyD). Els intents d’articular una força nacionalista valenciana, des d’Unio Valenciana, foren torpedejats per uns i atres.

¿Que fer?

Formar-se, treballar… treballar i treballar. I no desanimar-se.

Autors

*

Top